Podstawy prawne działalności:


  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62, poz. 287)
  •  Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151)
  • Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy z dn. 18 lipca 2014 Dz. U. 2014 poz. 937
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów z dnia 14 lipca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 131 poz. 888)